Kỹ năng

Hùng biện
90%
Lãnh đạo
95%

Dịch vụ

Giám đốc

Bác sỹ

Giảng viên

ThS.BS. Trần Hoàng Mai

Giám đốc

Nghĩ lớn, làm dần

Hồ sơ

Media

Bạn bè

Ảnh hồ sơ
Bảo Trân Lê
@lebaotran-yln
Ảnh hồ sơ
Trần Mậu Bảo Duy
@tranmaubaoduy-yln
Ảnh hồ sơ
Phạm Tuấn Anh
@phamtuananh-yln
Ảnh hồ sơ
Lã Thị Kim Liên
@lathikimlien-yln
Ảnh hồ sơ
Trần Đức Hoàng Long
@tranduchoanglong-yln